Viktiga dokument

Rutiner för hantering av klagomålsärenden vid Arenaskolan

Huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Information om rutinerna ska lämnas på lämpligt sätt. Skollagen 2010:800, Kap 4, 8§.

Dessa rutiner ska informeras på hemsida, på anslagstavla i korridoren, vid lärardagarna för personal samt ges som muntlig information vid läsårets första föräldramöte för varje klass. Behöver du översätta dokumentet till annat språk föreslår vi dig att använda Google Translate eller ta kontakt med skolan.

Arenaskolan ser klagomål som ett tillfälle att förbättra verksamheten. Vi är tacksamma era synpunkter då vi kan utvärdera dem och få dessa att ingå i vårt förbättringsarbete på skolan.

Alla klagomål ska hanteras enligt en gemensam rutin för att underlätta uppföljning och statistik, som vi använder för att förbättra kvaliteten i vår verksamhet. Om du lämnar ditt namn och kontaktuppgifter får du inom fem arbetsdagar ett svar. Svar behöver inte betyda lösning, men vi håller dig underrättad om vad som händer med ditt klagomål eller synpunkt.

 

Klagomålshanteringen har som syfte att:

Klagomålshantering

Om du som elev, förälder eller personal har klagomål på vår verksamhet och/eller dess personal används nedanstående arbetsgång.

Steg 1. Kontakta verksamheten

Vid vår skola vill vi uppmuntra till att klagomål på verksamheten i första hand tas upp direkt med ansvarig pedagog. Ditt klagomål kommer att dokumenteras av pedagogen som tar emot det.

Steg 2. Kontakta rektor

Om du efter kontakt med personalen fortfarande har klagomål, ta då kontakt med skolans rektor. Detta gäller även om du av någon anledning inte vill kontakta den direkt berörde själv. Rektor dokumenterar ditt klagomål och därefter kontaktas berörd personal för att få deras syn på sakfrågan.

Rektor ordnar möte med dig och berörd personal. Vid behov kan även stödpersoner delta. Det kan exempelvis vara personal ur elevhälsan eller representanter från huvudmannen. Mötet dokumenteras och eventuell handlingsplan upprättas.

Handlingsplanen skrivs under av mötesdeltagarna. Rektor ansvarar för att uppföljning görs inom en månad. Även det samtalet dokumenteras.

E-post skickas till: julia.viktorsson@arenaskolor.se

Steg 3. Kontakta huvudmannen

Huvudmannen har det yttersta ansvaret för grundskolan. Om det uppstår problem som du och personalen eller skolans ledning inte kan lösa själva kan du vända dig till huvudmannen. Du får återkoppling från huvudmannen inom fem arbetsdagar. Kallas du till ett möte av huvudmannens representant tillsammans med berörda parter, dokumenteras även detta samtal.

E-post skickas till: huvudman@arenaskolor.se

Steg 4

Om du inte är nöjd med huvudmannens hantering av ditt ärende kan du kan du vända dig till Skolinspektionen, www.skolinspektionen.se.

 

Framföra klagomål

För att framföra ditt klagomål rekommenderar vi dig att i första hand direkt tala med ansvarig pedagog, enligt ovan föreslagna åtgärdsstege. Du kan också via skolans webbplats skicka dina synpunkter elektroniskt. Denna funktion hittar du på hemsidan under ”Klagomål och synpunkter”.

Viktiga dokument - Elevhälsoplan

© Arenaskolor